بهای زمین و اجاره مسکن شهروندان تهرانی در بهار 1400

تاریخ انتشار: 1400/12/15 09:54

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با ارائه گزارشی از تغییرات بهای زمین، اجاره مسکن و میزان معاملات در مناطق شهر تهران در بهار 1400 خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسعود افشین با بیان این مطلب گفت: «در بهار 1400 متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی درشهر تهران رقم 8/18 میلیون تومان بوده است که نسبت به فصل قبل (زمستان 99) 7/20 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ( بهار 99) 7/185 درصد افزایش یافته است». وی افزود: «در بین مناطق شهر تهران، بیشترین میزان متوسط قیمت فروش زمین، متعلق به منطقه یک شهرداری با 3/39 میلیون تومان برای هر متر مربع و کمترین متوسط قیمت، مربوط به منطقه 18 شهرداری با 6/8 میلیون تومان برای هر متر مربع بوده است». افشین ادامه داد: «در فصل بهار 1400 منطقه 11 شهرداری با رشد 5/6 درصد، بیشترین میزان و منطقه یک شهرداری با رشد 3/0 درصد، کمترین میزان تغییرات متوسط قیمت هر مترمربع زمین نسبت به فصل گذشته را دارا بوده اند، همچنین منطقه 2 شهرداری با میزان تغییرات 211 درصد، بیشترین میزان تغییرات متوسط نسبت به فصل مشابه سال گذشته و منطقه 20 شهرداری با 3/9 درصد، کمترین میزان تغییرات متوسط قیمت هر مترمربع زمین را به خود اختصاص داده‌اند». معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در خصوص تعداد معاملات و متوسط مساحت فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی مناطق شهر تهران در بهار 1400 نیزگفت: «در این زمان مجموعا 283 مورد معامله فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کل مناطق شهر تهران انجام شده است که منطقه 5 شهرداری با 27 مورد، بیشترین تعداد معامله و منطقه 21 شهرداری با 2 مورد ، کمترین تعداد معامله را دارا بوده اند، همچنین منطقه 2 شهرداری با متوسط مساحت زمین 1140 مترمربع، در بین مناطق شهرداری، حائز بالاترین مقدار متوسط بوده و منطقه 9 شهرداری با متوسط زمین 66 مترمربع، کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است».

وی در خصوص قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (آپارتمان) در مناطق شهر تهران در بهار 1400خاطرنشان کرد: «در این فصل متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 7/37 میلیون تومان بوده است که این رقم نسبت فصل قبل 3/17درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/100 درصد افزایش نشان می‌دهد و در همین فصل، بالاترین میزان متوسط قیمت متعلق به منطقه یک شهرداری با 6/76 میلیون تومان و کمترین میزان، مربوط یه منطقه 18 شهرداری با رقم 5/13 میلیون تومان می‌باشد».

افشین افزود: «به لحاظ تغییرات متوسط قیمت زیربنای مسکونی در مناطق شهر تهران، منطقه 21 شهرداری با 3/18 درصد، بیشترین میزان تغییرات متوسط قیمت زیربنای مسکونی، نسبت به فصل قبل را داراست و همچنین بالاترین میزان تغییرات متوسط قیمت نسبت به فصل مشابه فصل قبل، متعلق به منطقه یک شهرداری با 2/95 درصد تغییر می‌باشد».

وی در خصوص تعداد معاملات زیربنای مسکونی خرید و فروش شده و متوسط مساحت در بهار 1400 نیز بیان کرد: «در این فصل از مجموع 12284 معامله زیربنای مسکونی انجام شده در شهر تهران، منطقه پنج شهرداری با 1709 مورد، بیشترین تعداد معامله را در بین مناطق به خود اختصاص داده است. همچنین منطقه 22 شهرداری با تعداد 171 مورد، کمترین تعداد معامله را ثبت کرده است».

افشین در ادامه توضیح داد: «با بررسی میزان تغییرات در تعداد معاملات، مشاهده می‌شود که رقم تعداد معاملات شهر تهران در فصل بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل، معادل 8/48 درصد کاهش یافته است. همچنین بیشترین میزان کاهش تعداد معاملات در بین مناطق شهر تهران، مربوط به منطقه 3 شهرداری با رقم 7/57 درصد کاهش می‌باشد».

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران درخصوص متوسط اجاره ماهانه برای اجاره یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در بهار 1400 نیز گفت: «در این فصل متوسط قیمت اجاره ماهانه یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران حدود 92 هزار تومان بوده است که این مقدار، نسبت به فصل قبل معادل 9/35 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4/65 درصد افزایش نشان می‌دهد و در همین فصل، بیشترین متوسط قیمت اجاره ماهانه، متعلق به منطقه یک با رقم 148 هزار تومان برای هر متر مربع و کمترین قیمت، مربوط به منطقه 19 شهرداری با رقم 41 هزار تومان برای هر متر مربع ثبت شده است».

وی ادامه داد: «در بهار 1400 مناطق 22 و 16 شهرداری هر کدام با رقم 9/59 درصد، بیشترین میزان تغییرات اجاره ماهانه نسبت به فصل مشابه سال قبل را در بین مناطق داشته‌اند. ضمن آنکه کمترین میزان تغییرات، مربوط به منطقه 3 شهرداری با رقم 1/35 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل می‌باشد».

افشین در خصوص تعداد معاملات اجاره بناهای استیجاری مناطق شهر تهران در بهار 1400 نیز ادامه داد: «در این زمان تعداد 34101 مورد معامله اجاره بناهای استیجاری در شهر تهران اتفاق افتاده است که نسبت به فصل قبل 4/56 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/125 درصد رشد داشته است و همچنین بیشترین معاملات اجاره در بین مناطق شهر تهران، متعلق به منطقه 5 شهرداری با 5337 مورد اجاره و کمترین تعداد، مربوط به منطقه 16شهرداری با تعداد 460 مورد اجاره می‌باشد».

وی افزود: «در فصل بهار 1400 متوسط مساحت مورد اجاره بناهای استیجاری 82 متر مربع بوده است و بالاترین متوسط مساحت در بین مناطق شهر تهران، متعلق به منطقه یک شهرداری با 126 مترمربع و کمترین مساحت، مربوط به منطقه 10 شهرداری با 60 مترمربع مساحت می‌باشد».