نتایج سر شماری ها

سـرشماری های عمومـی نفوس و مسکـن
nofoos-o-maskan95.png
nofoos-o-maskan90.png
nofoos-o-maskan85.png
nofoos-o-maskan75.png
nofoos-o-maskan65.png
nofoos-o-maskan55.png
nofoos-o-maskan45.png
nofoos-o-maskan35.png
سـرشماری های عمومـی کشـاورزی و عشایر کوچنده
sarshomari-keshavarzi93-1.png
sarshomari-ashayer-87.png
sarshomari-ashayer1399.png