اسناد

ردیف نام نشریه تاریخ انتشار دانلود فایل
1 سند آمایش استان تهران 1400/11/11 17:11

2 برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان تهران 1400/11/11 17:11

3 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 1400/11/11 17:11

4 قانون مدیریت خدمات کشوری 1400/11/11 17:12

5 نقشه اصلاح راه نظام اداری 1400/11/11 17:12

6 سند چشم انداز 1400/11/11 17:12

7 سند ملی توسعه استان تهران 1400/11/11 17:12

8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 1400/11/11 17:12

9 نظریه پایه توسعه - مصوب شورای برنامه ریزی 1393 1400/11/11 17:12

10 سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان تهران طی برنامه ششم و افق 1404 1400/11/11 17:12

11 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان تهران در بخش کلان 1400/11/11 17:12

12 سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران 1396 الی 1400 - امور اجتماعی و فرهنگی 1400/11/11 17:12

13 سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران 1396 الی 1400 - امور تولیدی 1400/11/11 17:12

14 سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران 1396 الی 1400 - امور زیربنایی 1400/11/11 17:12

15 لایحه برنامه هفتم توسعه 1402/04/28 20:23