انتشارات

ردیف نام نشریه تاریخ انتشار دانلود فایل
1 پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استان تهران – سال 1400 1401/05/25 07:08

2 وضعیت کشتار دام در کشتارگاه‌های استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:12

3 وضعیت ولادت و وفات استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:51

4 وضعیت بازار کار استان تهران - سال 1400 1401/03/17 09:09

5 شاخص های فصلی استان تهران- زمستان 1400 1401/02/31 09:03

6 وضعیت بازار کار استان تهران - زمستان 1400 1401/02/18 10:04

7 شاخص های فصلی استان تهران - پاییز 1400 1401/02/18 10:43

8 نتایج کلی طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان تهران -1398 1401/02/18 10:35

9 وضعیت بازار کار استان تهران - پاییز 1400 1400/11/18 12:24

10 فرهنگ رفتاری خانوارها- 1399 1400/11/18 12:31

11 شاخص های فصلی استان تهران - تابستان 1400 1400/11/11 17:11

12 شاخص های فصلی استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

13 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

14 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

15 اینفوگراف وضعیت ولادت و وفات در سال 1399 1400/11/11 17:11

16 اینفوگراف وضعیت نیروی کار استان تهران در سال 1399 1400/11/11 17:11

17 سهم و رتبه استان‌ها بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی 1400/11/11 17:11

18 بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور از 1393 الی 1397 1400/11/11 17:11

19 وضعیت باروری کل 1396 الی 1399 1400/11/11 17:11

20 وضعیت گلخانه ها- 1399 1400/11/11 17:11

21 وضعیت نیروی کار استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

22 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

23 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1398 1400/11/11 17:11

24 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1396 1400/11/11 17:11

25 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1395 1400/11/11 17:11

26 وضعیت نیروی کار استان تهران - 91 الی 94 1400/11/11 17:11

27 سالنامه آماری استان تهران - سال 1398 1400/11/12 10:00

28 سالنامه آماری استان تهران - سال 1397 1400/11/12 10:15

29 سالنامه آماری استان تهران - سال 1396 1400/11/12 10:29

30 سالنامه آماری استان تهران - سال 1395 1400/11/12 10:42

31 سالنامه آماری استان تهران - سال 1394 1400/11/12 10:59

32 سالنامه آماری استان تهران - سال 1393 1400/11/12 10:10

33 سالنامه آماری استان تهران - سال 1392 1400/11/12 10:37

34 سالنامه آماری استان تهران - سال 1391 1400/11/12 10:42

35 سالنامه آماری استان تهران - سال 1390 1400/11/12 10:55

36 نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی - 1396 1400/11/12 10:15

37 نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1400/11/04 13:54

38 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1400/11/11 17:12

39 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - استان تهران 1400/12/14 07:46

40 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان اسلامشهر 1400/11/11 17:12

41 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان بهارستان 1400/11/11 17:12

42 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پاکدشت 1400/11/11 17:12

43 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پردیس 1400/11/11 17:12

44 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پیشوا 1400/11/11 17:12

45 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان تهران 1400/11/11 17:12

46 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان دماوند 1400/11/11 17:12

47 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان رباط کریم 1400/11/11 17:12

48 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری 1400/11/11 17:12

49 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

50 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

51 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات 1400/11/11 17:12

52 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شهریار 1400/11/11 17:12

53 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان فیروزکوه 1400/11/11 17:12

54 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قدس 1400/11/11 17:12

55 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قرچک 1400/11/11 17:12

56 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ملارد 1400/11/11 17:12

57 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ورامین 1400/11/11 17:12

58 همانند سازي اطلاعات جمعیتی استان تهران 90-1375 بر اساس تقسیمات کشوري سال 1390 1400/11/11 13:38
59 اینفوگرافیک هزینه درآمد سال 1397 1400/11/11 17:12

60 اینفوگرافیک وضعیت نیروی کار استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

61 اینفوگرافیک ازدواج و طلاق در استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

62 نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی استان تهران - 1393 1400/12/14 09:16

63 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور - 1393 1400/12/14 09:32

64 گزیده نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- استان تهران 1400/11/12 09:05

65 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - استان تهران 1400/12/14 10:37

66 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:50

67 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:13

68 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان فیروزکوه 1400/12/14 10:41

69 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان کرج 1400/12/14 10:07

70 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان نظرآباد 1400/12/14 10:31

71 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان پاکدشت 1400/12/14 10:29

72 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ری 1400/12/14 10:46

73 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان رباط کریم 1400/12/14 10:02

74 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:19

75 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:36

76 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:53

77 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:11

78 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:28

79 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:28

80 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:48

81 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:08

82 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ری 1400/12/14 10:25

83 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:41

84 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:58

85 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:16

86 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان قزوین 1400/12/14 10:31

87 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:49

88 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - استان تهران 1400/12/14 10:55