انتشارات

ردیف نام نشریه تاریخ انتشار دانلود فایل
1 بررسی هزینه و درآمد خانوارهای استان تهران 1395-1400 1401/11/01 08:06

2 شاخص‌های فصلی استان تهران- شش ماهه 1401 1401/10/26 09:38

3 سهم و رتبه استان ها در شاخص های کشاورزی 1401 1401/09/07 10:08

4 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1400 1401/11/04 08:54

5 شاخص‌های فصلی استان تهران- بهار 1401 1401/07/16 09:27

6 پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های استان تهران – سال 1400 1401/07/11 09:57

7 وضعیت کشتار دام در کشتارگاه‌های استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:12

8 وضعیت ولادت و وفات استان تهران - سال 1400 1401/04/21 07:51

9 وضعیت بازار کار استان تهران - سال 1400 1401/03/17 09:09

10 شاخص های فصلی استان تهران- زمستان 1400 1401/02/31 09:03

11 وضعیت بازار کار استان تهران - زمستان 1400 1401/02/18 10:04

12 شاخص های فصلی استان تهران - پاییز 1400 1401/02/18 10:43

13 نتایج کلی طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان تهران -1398 1401/02/18 10:35

14 وضعیت بازار کار استان تهران - پاییز 1400 1400/11/18 12:24

15 فرهنگ رفتاری خانوارها- 1399 1400/11/18 12:31

16 شاخص های فصلی استان تهران - تابستان 1400 1400/11/11 17:11

17 شاخص های فصلی استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

18 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

19 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

20 اینفوگراف وضعیت ولادت و وفات در سال 1399 1400/11/11 17:11

21 اینفوگراف وضعیت نیروی کار استان تهران در سال 1399 1400/11/11 17:11

22 سهم و رتبه استان‌ها بر اساس شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی 1400/11/11 17:11

23 بررسی حساب تولید استان تهران و جایگاه آن در کشور از 1393 الی 1397 1400/11/11 17:11

24 دلایل انتخاب معیار یک ساعت برای طرح نیروی کار 1401/10/26 09:27

25 چرا ادراک عمومی از افزایش هزینه زندگی و قیمت ها متفاوت از نرخ تورم رسمی است 1401/10/26 09:59

26 وضعیت باروری کل 1396 الی 1399 1400/11/11 17:11

27 وضعیت گلخانه ها- 1399 1400/11/11 17:11

28 وضعیت نیروی کار استان تهران - بهار 1400 1400/11/11 17:11

29 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1399 1400/11/11 17:11

30 شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهران - سال 1398 1400/11/11 17:11

31 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1396 1400/11/11 17:11

32 وضعیت نیروی کار استان تهران - سال 1395 1400/11/11 17:11

33 وضعیت نیروی کار استان تهران - 91 الی 94 1400/11/11 17:11

34 سالنامه آماری استان تهران - سال 1398 1401/10/26 08:18

35 سالنامه آماری استان تهران - سال 1397 1401/10/26 08:40

36 سالنامه آماری استان تهران - سال 1396 1401/10/26 08:02

37 سالنامه آماری استان تهران - سال 1395 1401/10/26 08:36

38 سالنامه آماری استان تهران - سال 1394 1401/10/26 08:38

39 سالنامه آماری استان تهران - سال 1393 1401/10/26 08:01

40 سالنامه آماری استان تهران - سال 1392 1401/10/26 08:41

41 سالنامه آماری استان تهران - سال 1391 1401/10/26 08:31

42 سالنامه آماری استان تهران - سال 1390 1401/10/26 08:53

43 نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی - 1396 1401/10/26 08:30

44 رتبه بندی استان ها سال 1395 1401/10/26 08:12

45 نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1401/10/26 09:57

46 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن - استان تهران - 1395 1401/10/26 09:26

47 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان اسلامشهر 1400/11/11 17:12

48 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان بهارستان 1400/11/11 17:12

49 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پاکدشت 1400/11/11 17:12

50 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پردیس 1400/11/11 17:12

51 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان پیشوا 1400/11/11 17:12

52 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان تهران 1400/11/11 17:12

53 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان دماوند 1400/11/11 17:12

54 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان رباط کریم 1400/11/11 17:12

55 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری 1400/11/11 17:12

56 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ری بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

57 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات بر اساس تقسیمات کشوری 1400/11/11 17:12

58 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شمیرانات 1400/11/11 17:12

59 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان شهریار 1400/11/11 17:12

60 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان فیروزکوه 1400/11/11 17:12

61 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قدس 1400/11/11 17:12

62 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان قرچک 1400/11/11 17:12

63 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ملارد 1400/11/11 17:12

64 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 - شهرستان ورامین 1400/11/11 17:12

65 همانند سازی اطلاعات جمعیتی استان تهران 90-1375 بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390 1401/10/26 09:43

66 اینفوگرافیک هزینه درآمد سال 1397 1400/11/11 17:12

67 اینفوگرافیک وضعیت نیروی کار استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

68 اینفوگرافیک ازدواج و طلاق در استان تهران 1397 1400/11/11 17:12

69 نتایج تفصیلی سرشماری کشاورزی استان تهران - 1393 1400/12/14 09:16

70 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور - 1393 1400/12/14 09:32

71 گزیده نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- استان تهران 1400/11/12 09:05

72 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - استان تهران 1400/12/14 10:37

73 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:50

74 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:13

75 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان فیروزکوه 1400/12/14 10:41

76 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان کرج 1400/12/14 10:07

77 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان نظرآباد 1400/12/14 10:31

78 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان پاکدشت 1400/12/14 10:29

79 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ری 1400/12/14 10:46

80 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان رباط کریم 1400/12/14 10:02

81 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:19

82 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:36

83 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:53

84 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:11

85 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:28

86 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان اسلامشهر 1400/12/14 10:28

87 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان تهران 1400/12/14 10:48

88 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان دماوند 1400/12/14 10:08

89 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ری 1400/12/14 10:25

90 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ساوجبلاغ 1400/12/14 10:41

91 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شمیرانات 1400/12/14 10:58

92 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان شهریار 1400/12/14 10:16

93 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان قزوین 1400/12/14 10:31

94 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - شهرستان ورامین 1400/12/14 10:49

95 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 - استان تهران 1400/12/14 10:55