رتبه بندی استان‌ها بر اساس متغیرهای کشاورزی

تاریخ انتشار: 1401/09/07 12:01

افزايش كمّی و كيفی تولیدات کشاورزی يكي از اهداف محوری در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور است كه با استفاده مطلوب و اصولي از منابع و امكانات و به‌كارگيري شیوه‌های نوین تولید محصولات، امكان‌پذير مي‌شود. برای نیل به این هدف، دسترسی به آمار دقیق و بهنگام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو ضمن ارائه جایگاه اﺳﺘﺎن تهران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد به شرح زیر است.

اطلاعات تکمیلی مربوط به همه استان ها در قسمت نشریات و گزارشات در دسترس است.