نرخ بیکاری 6 درصدی استان تهران در زمستان 1400

تاریخ انتشار: 1401/02/18 11:01

مساله اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی در اقتصاد می‌باشد، به نحوی که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از اهداف برنامه ریزان و دولت‌ها است. به همین خاطر طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص‌های مهم نیروی کار به صورت فصلی و سالانه و همچنین تغییرات آن در کشور و استان با روش نمونه گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می‌شود.

با عنایت به انتشار نتایج این طرح برای زمستان 1400، نشریه "بازار کار استان تهران- زمستان 1400" تهیه و منتشر گردید و در قسمت نشریات و گزارشات قابل دانلود است.

خلاصه ای از نتایج این طرح به شرح ذیل است:

·      نرخ مشارکت اقتصادی استان تهران در زمستان 1400 معادل 40/8 درصد بوده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل افزایش 0/9 درصدی را نشان می‌دهد اما از نرخ مشارکت پاییز 1400 (41/5) کمتر است. نرخ مشارکت اقتصادی برای مردان 67/9  و برای زنان 13/3 درصد می‌باشد. این نرخ در نقاط شهری 40/6 ور در نقاط روستایی 43/8 درصد است.

·      نرخ بیکاری استان تهران در زمستان 1400 برابر با 6 درصد بوده به عبارت دیگر 6 درصد از جمعیت فعال استان در این فصل، بیکار جویای کار بوده‌اند. این نرخ نسبت به فصل قبل 1/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری برای مردان 5/3 و برای زنان 9/2 درصد است. این نرخ در نقاط شهری 6/1 و در نقاط روستایی 3/9  درصد می‌باشد. قابل ذکر است کمترین نرخ بیکاری در زمستان 1400 متعلق به استان تهران بوده است.

·      در فصل زمستان 1400 نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله استان تهران 9/8 درصد بوده که نسبت به فصل قبل 3/2 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2/6 درصد کاهش یافته است. این نرخ برای مردان 8/5 و برای زنان 14/8 درصد می‌باشد. این نرخ در نقاط شهری 10/3 درصد و در نقاط روستایی 3/2 درصد می‌باشد.

·      در زمستان 1400 نسبت اشتغال استان تهران معادل 38/4 درصد بوده که نسبت به فصل قبل 0/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت اشتغال مردان 64/3 و زنان 12/1 درصد است. این نسبت در نقاط شهری 38/2  و در نقاط روستایی 42/1 درصد است.

·      سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان در زمستان 1400 معادل 4/8 درصد بوده که نسبت به فصل قبل 1/4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/7 درصد افزایش یافته است. این سهم برای مردان 5/1 و برای زنان 3/5 درصد می‌باشد. همچنین این سهم در نقاط شهری 4/6 و در نقاط روستایی 7/8 درصد می‌باشد.

·      1/9 درصد شاغلین استان در بخش کشاورزی، 35/2 درصد در بخش صنعت و 62/9 درصد در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.