نیروی کار - تابستان 1402

تاریخ انتشار: 1402/08/27 10:22

با عنایت به انتشار نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار تابستان 1402 توسط مرکز آمار ایران، اطلاعات "نیروی کار به تفکیک استان، فصل  و با سری زمانی از سال 1390" به همراه "داشبورد اکسلی نیروی کار استان‌ها" و "داشبورد تعاملی تحت وب"  آن توسط این سازمان تهیه شده است.

اهم اطلاعات حاصل به شرح زیر است:

 

  • در تابستان 1402 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران 41/2 درصد بوده، به عبارت دیگر از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان تهران 41/2 درصد یا شاغل یا خواهان انجام کار بوده اند. نرخ مشارکت اقتصادی استان نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/9 درصد افزایش یافته است.
  • نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان چندین برابر زنان بوده به طوری که در بین مردان 66/8 درصد و زنان 15/6 درصد بوده است که تفاوت وضعیت جنسیتی بازار کار را نشان می‌دهد.
  • بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 7/5 درصد از جمعیت فعال استان تهران در تابستان 1402 بیکار بوده‌اند. این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/3 درصد افزایش یافته است.
  • نرخ بیکاری برای جوانان 18-35 ساله 12/9 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/1 درصد افزایش یافته است. تفاوت زیاد نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل (5/4 درصد) نشانگر بیکاری گسترده در بین جوانان است. قابل ذکر است این تفاوت در تابستان 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
  • بررسی سهم  جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی استان تهران در فصل تاستان سال 1402 نشان می‌دهد که 2/2 درصد از جمعیت شاغل استان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این افراد به ‌دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش‌تر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و … کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.. این سهم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش 1/4 درصدی داشته است.
  • در این فصل نسبت اشتغال 38/1 درصد بوده به عبارت دیگر تنها 38/1 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر استان دارای شغل هستند. بررسی نتایج طرح نشان می‌دهد که این نسبت برای مردان (62/6) به شکل قابل توجهی بیشتر از زنان (13/6) است. این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/7 درصد افزایش یافته است.
  • بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در تابستان 1402 نشان می‌دهد که بخش خدمات با  60 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 37/9 درصد و کشاورزی با 2/2 درصد قرار دارند.
  • در این فصل 83/1 درصد شاغلین استان در بخش خصوصی و 16/9 درصد نیز در بخش عمومی مشغول به فعالیت بوده‌اند.