هزینه و درآمد خانوار سال 1401

تاریخ انتشار: 1402/06/20 08:01

در سال 1401 متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری استان تهران 1962 میلیون ریال (ماهانه 163/5 میلیون ریال) بوده که نسبت به سال قبل 42/5 درصد افزایش یافته است. 22/1 درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری استان تهران مربوط به خوراکی و دخانی و 77/9 درصد هزینه‌های غیر خوراکی می‌باشد.

استان تهران از لحاظ میزان هزینه خانوارهای شهری در بین استان‌های کشور دارای بیشترین هزینه سالانه بوده و از این منظر رتبه یک را داراست. هزینه خانوار در استان تهران نسبت به متوسط کشوری 43 درصد بیشتر است.


جدول1- متوسط هزینه خالص سلانه خانوار شهری استان تهران به تفکیک نوع هزینه (هزار ریال)

سهم هزینه‌های خوراکی استان تهران (22/1) در مقایسه با متوسط کشور(27/5) پایین‌تر است و کمترین میزان در بین استان‌ها است و با توجه به اینکه هرچه سهم هزینه‌های خوراکی یک خانوار از سبد مصرفی کمتر باشد نشان دهنده سطح رفاه بالاتر آن است، استان تهران از حیث این شاخص بهترین وضعیت را دارد.

در بین هزینه‌های مختلف خانوارهای شهری استان تهران، هزینه "مسکن" بیشترین سهم را با 50/8 درصد به اختصاص داده است و بعد از آن "بهداشت و درمان" با 7/7  درصد و "کالاها و خدمات متفرقه خانوار" با 7/2 درصد بیشترین سهم را در بین هزینه‌های خانوار داشته‌اند.  این سه سهم برای متوسط کشور به ترتیب 38/1، 9/1 و 8/1 درصد می‌باشد. (نمودار2)

سهم هزینه‌های مسکن خانوارهای شهری استان تهران در سال 1401 نسبت به سال قبل 2/9 درصد افزایش یافته است و در نتیجه بیش از نیمی از هزینه‌های خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. سهم هزینه‌های مسکن خانوارهای شهری برای متوسط کشوری در سال 1401 معادل 38/1 درصد می‌باشد.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری، "گوشت" بیشترین سهم را با 19/8 درصد دارد و بعد از آن "میوه و سبزی‌ها" با 19/4 درصد و "آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن" با 17 درصد در رده‌‌های بعدی قرار دارد. (نمودار 3 و جدول 2)